Curso de preparación de oposiciones Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona

  • Duración: Consultar
  • Precio:
    Consultar
  • Tipo de curso: Oposición
  • Modalidad del curso: Semipresencial
  • LUGAR: Barcelona
  • Nivel de estudios requerido: Estudios Primarios
Nota de lacurso de preparación de oposiciones Curso preparación oposiciones Auxiliar Administratiu Diputació Provincial Barcelona:

Todos los cursos se imparten de manera presencial, semipresencial y online.

Curso preparación oposiciones Auxiliar Administratiu Diputació Provincial Barcelona
Titulación:

Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona

Objetivos:

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

Idioma

Catalán

Temario

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

5. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.

6. El municipi. Organització municipal. Competències.

7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.

8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació.

9. La funció pública local.

10. Els béns de les entitats locals. Els contractes administratius a l'àmbit local. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.

11. Les hisendes locals i els seus pressupostos.

12. L'acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.

13. El procediment administratiu. L'expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment. Recursos.

14. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.

15. L'arxiu. Definició i funció de l'arxiu a l'Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre de documents.

16. Concepte i contingut dels documents propis de l'Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.

17. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.

18. La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment. Repercussió en l'àmbit local.

19. La Diputació de Barcelona: objectius que té plantejats en relació amb l'àmbit local. Principals polítiques d'assistència i d'assessorament.

20. Estadística: variables i freqüències. Sèries. Representació gràfica. Mesures de posició o mitjanes. Mesures de dispersió.

Requisitos:

-Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de laUnió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.També podran ésser admesos els seus descendents, el cònjuge i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits pel la UE iratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevolque sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, i els familiars de nacionals d'altres estats quan així estigui previsten els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.-Haver complert divuit anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.-Posseir el títol acadèmic de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria,batxillerat elemental, formació professional de primer grau, tècnic auxiliar (LOGSE), o und'equivalent, o bé qualsevol altre de nivell superior.Els requisits acadèmics de titulació obtinguts a l'estranger hauran d'estar acompanyats del'ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit en aquests estats d'acordamb el que preveu el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i consolidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària (BOE núm. 41, de 17 de febrer de 1988).-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies deles places convocades. Pel que fa a les persones disminuïdes, s'atindran al que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març.
Graduado Escolar, ESO o similar

Enviar a un amigo
Solicitar información gratis

Escribir un comentario

Deja tu comentario/valoración:

 
El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
Si especificas la url de tu página o perfil de Google+, aparecerá el avatar que tengas en Google+
Deja tu comentario y nosotros te informaremos
CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes basura.
20 + 0 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.
Solicitar información gratis
Consultar

Curso de NominaPlus 2008
Valor:245.00€

NóminaPlus Élite es un programa informático de gestión laboral muy implantado en el mercado. La principal finalidad de esta aplicación es lograr, de forma...

Continuar leyendo
80%
descuento
Typefast 123 (Two Levels)
Valor:198.00€

TYPEFAST 123 - A fully interactive Internet touch typing course

TYPEFAST 123 is a touch typing course that uses advanced multimedia technologies. The course teaches...

Continuar leyendo
85%
descuento