Curso de preparación de oposiciones Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

  • Duración: Consultar
  • Precio:
    Consultar
  • Tipo de curso: Oposición
  • Modalidad del curso: A distancia
  • Nivel de estudios requerido: Estudios Primarios
Nota de lacurso de preparación de oposiciones Curso preparación oposiciones Auxiliar Administratiu Universitat Barcelona:

Todos los cursos se imparten de manera presencial, semipresencial y online.

Curso preparación oposiciones Auxiliar Administratiu Universitat Barcelona
Titulación:

Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Objetivos:

Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978

-Estructura i contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

-Els drets i deures fonamentals

-L'organització territorial de l'Estat

Idioma

Catalán

Temario

-Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978

-Estructura i contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

-Els drets i deures fonamentals

-L'organització territorial de l'Estat

-Els principis d'organització i actuació de les administracions públiques: eficàcia, jerarquia, descentralització, coordinació i submissió al dret

-Els òrgans de les administracions públiques segons la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

-Les fonts del dret públic: la llei i el reglament

-L'Autonomia Universitària

-Els principis generals de la Llei Orgànica d'Universitats i la Llei d'Universitats catalana

-L'estatut de la Universitat de Barcelona

-Estructura, organització i òrgans de govern de la Universitat de Barcelona

-El procediment administratiu

-L'acte administratiu

-El control de l'activitat administrativa: recursos administratius i control jurisdiccional

-Anàlisi i disseny de documents administratius: sol-licituds, certificats, anuncis, informes, resolucions i notificacions

-Els drets i deures dels ciutadans davant de l'Administració Pública

-El sistema de funció pública i els drets i deures dels funcionaris públics

-Els principis generals dels contractes de les administracions públiques

-El contracte de treball en les administracions públiques

-La prevenció dels riscos laborals en les administracions públiques

Requisitos:

-Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de laUnió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.També podran ésser admesos els seus descendents, el cònjuge i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits pel la UE i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin acàrrec dels seus progenitors, i els familiars de nacionals d'altres estats quan així estigui previsten els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.- Haver complert divuit anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.-Posseir el títol acadèmic de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria,batxillerat elemental, formació professional de primer grau, tècnic auxiliar (LOGSE), o un d'equivalent, o bé qualsevol altre de nivell superior.Els requisits acadèmics de titulació obtinguts a l'estranger hauran d'estar acompanyats del'ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit en aquests estats d'acordamb el que preveu el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i consolidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària (BOE núm. 41, de 17 de febrer de 1988).-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies deles places convocades. Pel que fa a les persones disminuïdes, s'atindran al que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març.
Graduado Escolar, ESO o similar

Enviar a un amigo
Solicitar información gratis

Escribir un comentario

Deja tu comentario/valoración:

 
El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
Si especificas la url de tu página o perfil de Google+, aparecerá el avatar que tengas en Google+
Deja tu comentario y nosotros te informaremos
CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes basura.
11 + 1 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.
Solicitar información gratis
Consultar

Business English
Valor:119.00€

International working environment - building lasting relationships, conducting effective discussions and negotiations, winning significant contracts, undertaking development activities,...

Continuar leyendo
67%
descuento